Privātuma politika

Privātuma politika (turpmāk tekstā – Politika) reglamentē UAB “LIMO TRADING COMPANY” (turpmāk – ROYAL DENTA) interneta vietnes www.royaldenta.com un sociālo tīklu profilu apmeklētāju un jaunumu biļetenu saņēmēju personas datu vākšanas, apstrādes un glabāšanas principus, kā arī nosaka viņu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

Šī Politika izstrādāta, vadoties pēc 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) (turpmāk tekstā – Regula) normām.

Šī politika informē ROYAL DENTA tīmekļa vietnes un sociālo tīklu profilu apmeklētājus un jaunumu biļetenu saņēmējus par viņu personas datu apstrādi.

 

LIETOTIE JĒDZIENI

 

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši, atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai pēc viena vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. 

 

Datu subjekts – fiziska persona – ROYAL DENTA interneta vietnes un sociālo tīklu profilu lietotājs un / vai jaunumu biļetenu saņēmējs, kura personas datus vāc un apstrādā ROYAL DENTA.

 

Datu subjekta piekrišana – jebkāds pēc brīvas gribas dots konkrēts un nepārprotams pienācīgi informēta datu subjekta gribas izpaudums ar paziņojumu vai nepārprotamām darbībām, ar kurām tas piekrīt, ka tiktu apstrādāti ar viņu saistīti personas dati.

 

Datu subjekta tiesības – datu subjekta iespējas piedalīties un kontrolēt datu pārziņa un / vai apstrādātāja darbības, kad tiek apstrādāti viņa personas dati – zināt, būt informētam par savu personas datu apstrādi, iepazīties ar saviem apstrādājamajiem personas datiem un to, kā dati tiek apstrādāti; pieprasīt izlabot, iznīcināt savus personas datus vai apturēt savu personas datu apstrādi, ja datu apstrāde netiek veikta saskaņā ar tiesību aktu normām; iebilst pret savu personas datu apstrādi; pieprasīt savu personas datu dzēšanu; saņemt ar sevi saistītus datus, kurus tas ir iesniedzis datu pārzinim; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Valsts datu aizsardzības inspekcijai). 

 

Datu apstrāde – jebkura ar vai bez automatizētiem līdzekļiem ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību secība – kā vākšana, reģistrēšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, nolasīšana, aplūkošana, izmantošana, atklāšana, tos pārraidot vai pārsūtot, izplatot vai darot tos pieejamus citādā veidā, kā arī grupēšana vai savienošana ar citiem datiem, piekļuves liegšana, dzēšana vai iznīcināšana. 

 

Datu automātiska apstrāde – datu apstrādes darbības, kas pilnīgi vai daļēji tiek veiktas ar automātiskiem līdzekļiem. Par tādiem uzskatāmas jebkuras informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, ko var izmantot personas datu apstrādes darbību veikšanai, piemēram, datori, sakaru tīkli u. c. 

 

Datu pārzinis – UAB “LIMO TRADING COMPANY”, juridiskās personas kods: 133114845, juridiskā adrese: Ievos Kalno g. 6–10, 93103 Neringa, Lietuva, tālr. Nr. +370 684 19699, elektroniskā pasta adrese: info@royaldenta.com

 

Datu apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, valsts pārvaldes iestāde, aģentūra vai cita iestāde, kura datu pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

 

Datu saņēmējs – fiziska vai juridiska persona, valsts pārvaldes iestāde, aģentūra vai cita iestāde, kurai tiek atklāti personas dati, neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā puse, vai nē. Taču valsts iestādes, kuras saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanu, netiek uzskatītas par datu saņēmējiem. 

 

Sīkfails (angl. cookie) ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad to apmeklējat.

 

Personas datu drošības pārkāpums – drošības pārkāpums, kura dēļ netīšām vai nelikumīgi tiek iznīcināti, pazaudēti, mainīti, bez atļaujas atklāti, pārsūtīti, glabāti vai kā citādi apstrādāti personas dati, vai bez atļaujas tiek saņemta piekļuve tiem.

 

Citi šajā Politikā lietotie jēdzieni ir saprotami tā, kā tie definēti Regulā un citos tiesību aktos, kas reglamentē personas datu apstrādi.

 

I NODAĻA
PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

1. ROYAL DENTA, apstrādājot jūsu personas datus, vadās pēc šādiem principiem:

 • Personas datus ROYAL DENTA apstrādā tikai šajā Politikā minētu leģitīmu nolūku sasniegšanai un turpmāk neapstrādā tos veidā, kas nav saderīgs ar šiem nolūkiem (nolūka ierobežojuma princips); 
 • Personas dati tiek apstrādāti precīzi, godprātīgi un leģitīmi, ievērojot tiesību aktu prasības (likumīguma, godprātības un pārredzamības princips);
 • ROYAL DENTA personas datus apstrādā tā, lai personas dati būtu precīzi un pastāvīgi atjaunināti (precizitātes princips), ja tajos ir izmaiņas; 
 • ROYAL DENTA apstrādā personas datus tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams personas datu apstrādes nolūku sasniegšanai (datu minimizēšanas princips);
 • Personas dati tiek glabāti tādā formā, lai datu subjektu identitāti būtu iespējams noteikt ne ilgāk, kā tas nepieciešams tiem mērķiem, kuru dēļ šie Personas dati tika savākti un apstrādāti (glabāšanas ierobežojums);
 • ROYAL DENTA, apstrādājot personas datus, izmanto attiecīgus tehniskus un organizatoriskus līdzekļus, ar kuriem tiek nodrošināta pienācīga personas datu drošība, ieskaitot aizsardzību no neatļautas vai nelikumīgas datu apstrādes, kā arī no netīšas pazaudēšanas, iznīcināšanas vai sabojāšanas (integritātes un konfidencialitātes princips);
 • ROYAL DENTA ir atbildīga par to, lai tiktu ievēroti šajā Politikā norādītie principi, un tai ir jāspēj pierādīt, ka tie tiek ievēroti (pārskatatbildības princips).

 

II NODAĻA
PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

2. ROYAL DENTA jūsu personas datus apstrādā:

ROYAL DENTA leģitīmu interešu īstenošanas nolūkos, kā arī tīmekļa vietnes pareizas pārvaldības un administrēšanas nolūkos, lai uzraudzītu tīmekļa vietnes apmeklētību, nodrošinātu tās drošību, uzlabotu tās darbību, atvieglotu informācijas meklēšanu un nodrošinātu Datu subjektu pieprasījumu izpildi, kā arī mārketinga nolūkos (ar Datu subjekta piekrišanu sūtot jaunumu biļetenus). 

3. Šīs politikas 2. punktā izklāstītajiem mērķiem ROYAL DENTA vāc un apstrādā šādus jūsu datus:

 • Personas datus: vārdu / vārdu un uzvārdu (ja jūs tos norādāt);
 • Kontaktinformāciju: e-pasta adresi (ja jūs to norādāt);
 • Citus personas datus / informāciju, ko jūs sniedzat ROYAL DENTA savā pieprasījumā / pasūtījumā;
 • Citus jaunumu biļetenu saņēmēju personas datus: specializāciju (farmaceits, zobārsts, higiēnists u. c.), pilsētu (ja jūs tos norādāt).

 

III NODAĻA
PERSONAS DATU VĀKŠANA UN APSTRĀDE

 

4. Personas dati no jums tiek saņemti, ja šādi dati ir jāsniedz saskaņā ar tiesību aktiem vai jūs šādus datus iesniedzat paši.   

5. ROYAL DENTA apstrādā jūsu personas datus arī tādos gadījumos, ja jūs sazināties ar ROYAL DENTA, nosūtot e-pastu, iesniedzot pieprasījumu ROYAL DENTA tīmekļa vietnē, abonējot jaunumu biļetenu, nosūtot informāciju uz ROYAL DENTA tīmekļa vietnē vai ROYAL DENTA sociālo tīklu profilos norādītajiem kontaktiem. Šādos gadījumos ROYAL DENTA apstrādā jūsu datus, lai administrētu pieprasījumus un / vai nosūtītu jaunumu biļetenus, nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī aizstāvētu un aizsargātu savas leģitīmās intereses.

6. Neatkarīgi no tā, kādā veidā dati savākti, tie tiek glabāti tikai tādā apjomā un tikai tik ilgi, cik nepieciešams noteikto mērķu sasniegšanai, bet ne ilgāk par termiņiem, kas noteikti Vispārīgo dokumentu glabāšanas termiņu rādītāja aktuālajā redakcijā, kura apstiprināta ar Lietuvas galvenā arhivāra 2011. gada 9. marta rīkojumu Nr. V-100, vai citos tiesību aktos. Ar tīmekļa vietnes palīdzību iesniegtos pieprasījumos esošie dati tiek glabāti ne ilgāk par trim gadiem pēc atbildes sniegšanas uz pieprasījumu, bet pēc tam tiek iznīcināti.

 

IV NODAĻA
PERSONAS DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

 

7. Jums kā datu subjektam ir tiesības:

7.1. Zināt/ būt informētam par savu personas datu apstrādi;

7.2. Iepazīties ar saviem personas datiem un to apstrādi. Jums ir tiesības vērsties ROYAL DENTA ar lūgumu sniegt informāciju par to, kādi un kādiem mērķiem tiek apstrādāti jūsu personas dati; 

7.3. Prasīt izlabot savus personas datus. Ja tiek konstatēts, ka ROYAL DENTA tiek apstrādāti neprecīzi vai nepilnīgi jūsu personas dati, jums ir tiesības pieprasīt šādu personas datu izlabošanu vai papildināšanu; 

7.4. Prasīt izdzēst savus personas datus (“tiesības tikt aizmirstam”). Jums ir tiesības sazināties ar ROYAL DENTA un lūgt dzēst savus personas datus, pamatojoties uz kādu no šiem iemesliem:

 • personas dati vairs nav vajadzīgi, lai tiktu sasniegti nolūki, kuriem tie tika vākti / citādi apstrādāti; 
 • esat atsaucis piekrišanu, uz kuras pamatojās datu apstrāde, un nav nekāda cita leģitīma pamata apstrādāt jūsu personas datus;
 • jūs nepiekrītat datu apstrādei, un nav nekādu augstāka spēka leģitīmu iemeslu tos apstrādāt;
 • personas dati tikuši apstrādāti neleģitīmi.

7.5. Prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi. Jums ir tiesības sazināties ar ROYAL DENTA  un lūgt ierobežot savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz kādu no šiem iemesliem: 

 • jūs apstrīdat datu precizitāti par tādu periodu, kurā ROYAL DENTA var pārbaudīt personas datu precizitāti;
 • personas datu apstrāde ir neleģitīma, un jūs nepiekrītat, ka dati tiktu izdzēsti, tā vietā prasāt ierobežot to lietošanu;
 • ROYAL DENTA vairs nevajag personas datus apstrādes nolūkiem, tomēr tos vajag jums, lai izteiktu, pildītu vai aizstāvētu leģitīmas prasības; 
 • jūs iebildāt pret datu apstrādi, kamēr tiks pārbaudīts, vai ROYAL DENTA leģitīmie iemesli ir svarīgāki par datu subjekta iemesliem.  

7.6. Nepiekrist, ka tiktu apstrādāti personas dati. Jums ir tiesības nepiekrist, ka tiktu apstrādāti kādi konkrēti jūsu personas dati, kuru apstrāde nav obligāta. Šādu nepiekrišanu var izteikt, neaizpildot noteiktas dokumentu sadaļas, kā arī vēlāk, iesniedzot lūgumu par jūsu personas datu, kas nav obligāti, apstrādes pārtraukšanu. ROYAL DENTA pēc jūsu pieprasījuma sniedz jums informāciju par to, kuri no jūsu datiem tiek apstrādāti, kaut tas nav obligāti nepieciešams. ROYAL DENTA, saņēmusi lūgumu pārtraukt personas datu, kas nav jāapstrādā obligāti, apstrādi, nekavējoties pārtrauc šādu apstrādi, ja vien tas nav pretrunā normatīvo aktu prasībām, un par to jūs informē; 

7.7. Datu pārnesamība, tas ir, jums ir tiesības saņemt ar jums saistītos personas datus, kurus esat sniedzis ROYAL DENTA, strukturētā, plaši izmantotā un datorlasāmā formātā, un jums ir tiesības nosūtīt šos datus citam pārzinim, bet ROYAL DENTA nedrīkst tam radīt šķēršļus.

 

V NODAĻA
PERSONAS DATU DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANAS LĪDZEKĻI

8. ROYAL DENTA, glabājot personas datus, īsteno un nodrošina pienācīgus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas paredzēti personas datu aizsardzībai no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, grozīšanas, atklāšanas, kā arī no jebkādas cita veida nelikumīgas apstrādes. 

9. Ar ROYAL DENTA vācamajiem un apstrādājamajiem jūsu personas datiem ir tiesības iepazīties tikai tām personām, kuras ir pilnvarotas iepazīties ar šādiem datiem, un tikai tad, kad tas ir nepieciešams Politikā paredzēto mērķu sasniegšanai.  

10. ROYAL DENTA nodrošina pareizu tīkla pārvaldību, informācijas sistēmu uzturēšanu un citu tehnisko pasākumu īstenošanu, kas nepieciešami, lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību.

 

VI NODAĻA
PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PUSĒM

 

11. Jūsu personas dati var tikt izpausti trešajām pusēm, kas sniedz pakalpojumus ROYAL DENTA, un kas nodrošina ROYAL DENTA izmantoto informācijas sistēmu darbību un uzturēšanu. Šādos gadījumos jūsu personas dati trešajām pusēm tiek izpausti tikai tādā apjomā, kādā tas nepieciešams šo pakalpojumu pienācīgai sniegšanai.  

12. Jūsu personas dati var tikt izpausti tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

13. Visos citos gadījumos jūsu personas datus drīkst izpaust trešajām pusēm tikai ar jūsu piekrišanu.

 

VII VII NODAĻA

SĪKFAILU IZMANTOŠANA
 

14. Ar sīkfailu palīdzību savāktā informācija ļauj ROYAL DENTA uzlabot tīmekļa vietnes darbību, nodrošinot jums ērtu un efektīvu informācijas meklēšanu.

15. Galvenie ROYAL DENTA tīmekļa vietnē izmantotie sīkfaili:

Cookie Name
Description
Moment of creation/ Expiration time
CMSSESSIDX
Standarta sīkfails, ko izmanto, lai nodrošinātu lietotāja sesiju.
Līdz brīdim, kad tiek aizvērts vietnes logs
cookiesAgree
Standarta sīkfails, kas atšķir, kurus sīkfailus atļaujat izmantot mūsu vietnē.
Līdz dzēšanai
cookiesLevelX
Standarta sīkfails, kas atšķir, kurus sīkfailus atļaujat izmantot mūsu vietnē.
Līdz dzēšanai
_ga
Statistikas sīkfails, ko izmanto “Google Analytics”. Sīkfailu izmanto, lai atšķirtu lietotājus, uzskaitītu apmeklētāju, seansu, kampaņu datus un vērotu vietnes izmantošanas statistikas analīzi. Sīkfaili glabā informāciju anonīmi un piešķir nejauši ģenerētu numuru unikālu apmeklētāju identificēšanai.
2 gadi
_gat
Statistikas sīkfaili, kuri tiek izmantoti “Google Analytics” statistiskās informācijas vākšanai par interneta vietnes apmeklētību.
1 diena
_gid
Statistikas sīkfails, kas tiek izmantots “Google Analytics”, lai atpazītu Personu.
1 diena
gat_gtag
Reklāmas sīkfaili, ko izmanto “Google Tag Manager”.
1 minūte
IDE
Reklāmas sīkfails, kas tiek izmantots “Google Ads”, lai atpazītu Personu.
1 gads
fr
Reklāmas sīkfails. Šo sīkfailu ievada “Facebook”, kad apmeklējat tīmekļa vietni, lai varētu rādīt reklāmas “Facebook” un tā pārvaldītajās platformās.
3 mēneši

16. Piekrišana sīkfailu izmantošanai tiek izteikta, tīmekļa vietnē nospiežot pogu “PIEKRĪTU”, kad tīmekļa vietnē parādās paziņojums “Lai uzlabotu jūsu pārlūkošanas kvalitāti, šajā tīmekļa vietnē statistikas un mārketinga nolūkos tiek izmantoti sīkfaili (angļu val. “cookies”), kurus varat jebkurā brīdī atcelt, nomainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot ierakstītos sīkfailus”

17. Doto piekrišanu jebkurā brīdī var atsaukt, nomainot savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot ierakstītos sīkfailus. Kā to izdarīt, ir atkarīgs no jūsu izmantotās operētājsistēmas un interneta pārlūkprogrammas.

18. Izdzēšot ierakstītos sīkfailus, dažas ROYAL DENTA tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties, kā paredzēts.

VIII NODAĻA
JAUNUMU BIĻETENU SŪTĪŠANA

 

19. Ar datu subjekta piekrišanu ROYAL DENTA mārketinga nolūkā var sūtīt Datu subjektam jaunumu biļetenus ar informāciju par pārdodamajām precēm, sniedzamajiem pakalpojumiem, apmācībām vai semināriem un citu tiešā mārketinga saturu.

20. ROYAL DENTA jaunumu biļetenus Datu subjektam nosūta tikai ar Datu subjekta iepriekšēju piekrišanu, kas izteikta elektroniskā formā un ar aktīvu rīcību, t. i., aizpildot attiecīgo veidlapu ROYAL DENTA tīmekļa vietnē un norādot e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus.

21. ROYAL DENTA sūta jaunumu biļetenus Datu subjektam līdz piekrišanas atsaukšanai.

22. Datu subjektam tiek dota iespēja viegli atteikties no jaunumu biļetenu saņemšanas un nepiekrist turpmākai šāda tiešā mārketinga satura sūtīšanai.  Datu subjektam šāda iespēja tiek dota, nospiežot norādi pašā e-pasta vēstulē.

23. Ja Datu subjekts atsakās turpmāk saņemt mārketinga jaunumu biļetenus no ROYAL DENTA, jaunumu biļeteni Datu subjektam vairs netiek sūtīti.

 

IX NODAĻA
PRIVĀTUMA POLITIKAS GROZĪJUMI

 

24. Šī Politika regulāri tiek pārskatīta un atjaunināta, bet tās grozījumi publicēti interneta vietnē: www.royaldenta.com.   

 

X NODAĻA
KONTAKTINFORMĀCIJA

 

25. Ja jums ir jautājumi, komentāri vai sūdzības, kas saistītas ar ROYAL DENTA vāktiem, izmantotiem un glabātiem jūsu personas datiem, laipni lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi info@royaldenta.com